فناوری های نوین، شیلات پایدار

کمیته تخصصی

لیست اعضای تخصصی، به روز شده بر مبنای مقالات رسیده


فناوری صید و صیادی
 • دکتر سید یوسف پیغمبری (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)
 • دکتر سید مصطفی عقیلی نژاد (مدیریت امور ماهیان خاویاری استان گلستان)
تکثیر و پرورش آبزیان
 • دکتر علی مهدی نیا (پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی)
 • دکتر عباسعلی آقایی مقدم (مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی-گرگان)
 • دکتر همایون حسین زاده صحافی (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)
 • دکتر سید مرتضایی (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)
فرآوری و تولید محصولات نوین شیلاتی
 • دکتر سید ولی الله حسینی (دانشگاه تهران)
بوم شناسی آبزیان
 • دکتر مهناز ربانی ها (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)
 • دکتر وهاب مقصود لو (پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی)
 • دکتر رسول قربانی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)
 • دکتر رحمان پاتیمار (دانشگاه گنبد)
 • دکتر حسین رحمانی (دانشگاه ساری)
 • دکتر حسن فضلی (پژوهشکده اکولوژی دریای خزر)
بهداشت و بیماری های آبزیان
 • دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان