فناوری های نوین، شیلات پایدار
تماس با ما
آدرس : گرگان، میدان بسیج، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی (پردیس)، دانشکده شیلات و محیط زیست
تلفکس کنگره : 017-32237542
کدپستی : 49189-43464
ایمیل : fisheries2019@gau.ac.ir
تلگرام : fisheriescongress@