فناوری های نوین، شیلات پایدار
هیئات اجرایی
دبیر کنگره: دکتر علی شعبانی
دبیر اجرایی: دکتر سعید گرگین
دبیر علمی: دکتر حدیثه کشیری
تلگرام : fisheriescongress@