فناوری های نوین، شیلات پایدار
سخنرانان کلیدی

سخنرانان کلیدی سومین همایش و اولین کنگره ملی منابع شیلاتی به شرح زیر می باشد:

آقای دکتر نبی الله خون میرزایی (معاون وزیر و رییس سازمان شیلات ایران)
آقای دکتر محمد پورکاظمی (رییس موسسه تحقیقات شیلات ایران)
آقای دکتر علی نجفی نژاد (رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)