فناوری های نوین، شیلات پایدار

نشست های تخصصی

نشست های تخصصی با عناوین "فرصت ها و چالش های صنعت میگو در استان گلستان" و همچنین "خلیج گرگان" طی روز دوم کنگره مورخ 11/02/98 برگزار می گردد. از کلیه متخصصان، اعضای هیات علمی و دانشجویان محترم علاقمند به موضاعات مطرح شده جهت حضور در نشست دعوت به عمل می آید. کمیته علمی نشست ها به شرح ذیل می باشد:

فرصت ها و چالش های صنعت میگو در استان گلستان
 • دکتر محمود حافظیه (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)
 • دکتر سید عباس حسینی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)
 • مهندس وحید خیرآبادی (اداره کل محیط زیست استان گلستان)
 • دکتر فرشاد کیانی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)
 • دکتر حمیدرضا رضایی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)
 • دکتر امیر سعدالدین (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)
 • دکتر بابک قائدنیا (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)
خلیج گرگان
 • دکتر فریدون عوفی (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)
 • دکتر همایون خوشروان (وزارت علوم و تحقیقات و فناوری)
 • مهندس سعید شربتی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)
 • دکتر افشین دانه کار (دانشگاه تهران)
 • دکتر حسن نصراالله زاده (پژوهشکده اکولوژی دریای خزر)
 • دکتر علی زاده (پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی کشور)
 • مهندس حسن محمدخانی (مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی گرگان)
 • دکتر عبدالعظیم قانقرمه (دانشگاه گلستان)